Начало » Акционерен капитал и документи

Акционерен капитал и документи

Регистриран капитал:

Общ брой акции с право на глас в Общото събрание на „Медика”  АД – 10 068 690 броя.
Всички акции са безналични, поименни, непривилегировани.
Всяка акция е с право на един глас в Общото събрание на акционерите.
Всяка акция е с номинал от 1 (един) лев.
Размера на капитала е вписан в Търговския регистър, информация може да се намери на сайта на "Агенцията по вписванията", http://www.brra.bg/, справка за "Медика" АД.

Акциите на Дружеството се търгуват на Българска Фондова Борса – Неофициален пазар.

Прилагани финансово-счетоводни стандарти: Международни Счетоводни Стандарти, Международни Стандарти за Финансово Отчитане.

Прилаган финансово-счетоводен софтуер: Интегрирана информационна система за управление на ресурсите – тип „ERP”. Използвания софтуер е „BPCS” ( продукт на Инфор).

Устав на МЕДИКА АД:
Устав

Политика за възнагражденията на Надзорния съвет и Управителния съвет на Медика АД:
Политика

Статут на одитния комитет на Медика АД:

Статут