Начало Новини » Уведомление по §38 от ПЗР от Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2003 г.

Уведомление по §38 от ПЗР от Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2003 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящото на основание §38 от Преходните и заключителни разпоредби към Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа (Обн. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.) и чл. 43а, ал. 3 от Наредба № 2 от 17 септември 2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация Ви информираме, че „МЕДИКА” АД има сключен Договор със „СЕРВИЗ ФИНАНСОВИ ПАЗАРИ” ЕООД (адрес: 1303, гр. София, ул. Три уши № 10, тел.: + 359 2 937 09 34, факс: + 359 2 937 09 46, е-mail: finmserv@gmail.com) и разкрива регулирана информация на обществеността чрез интернет портaлa www.x3news.com. 


Стойчо Пангев -
Изпълнителен директор на “МЕДИКА” АД