Начало Новини » Уведомление по чл. 148 б. от ЗППЦК - Доверие Капитал

Уведомление по чл. 148 б. от ЗППЦК - Доверие Капитал

ДО
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

ДО
БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА –
СОФИЯ АД

ДО
ОБЩЕСТВЕНОСТТА

Относно: Информация за разкриване на дялово участие, на основание чл. 148б във връзка с чл. 100т от ЗППЦК

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
На 23.02.2016 г. в „МЕДИКА” АД e постъпилo Уведомлениe за разкриване на дялово участие в публично дружество на основание разпоредбата на чл. 145 ЗППЦК, от „ДОВЕРИЕ КАПИТАЛ” АД. 
От подаденото Уведомление е видно, че:
Търговско дружество „ДОВЕРИЕ КАПИТАЛ” АД е прехвърлило 2 980 849 броя акции или 29,61 % от капитала на „МЕДИКА” АД. Сделката е регистрирана в Централен депозитар на 22.02.2016 г. 

Притежаваните акции от „ДОВЕРИЕ КАПИТАЛ” АД преди осъществяването на сделката са 2 980 849 или 29,61 % от капитала на „МЕДИКА” АД. 
След осъществяването на сделката „ДОВЕРИЕ КАПИТАЛ” не притежава акции от капитала на „МЕДИКА” АД.

С уважение,
Стойчо Пангев –
Изпълнителен директор 
на „Медика” АД