Начало Новини » Вътрешна информация по Наредба №2

Вътрешна информация по Наредба №2

ДО
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

ДО 
ОБЩЕСТВЕНОСТТА
Относно: Решение за ликвидация на дъщерно дружество 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви уведомяваме, че на 03.05.2016 г. „МЕДИКА” АД, ЕИК 000000993, в качеството си на едноличен собственик на капитала, взе решение за откриване на производство по ликвидация по отношение на дъщерното дружество „МЕДИКА ЗДРАВЕ” ЕООД, ЕИК 130572271. 
Срокът, в който трябва да се извърши ликвидацията на „МЕДИКА ЗДРАВЕ” ЕООД, е 6 (шест) месеца, считано от деня, в който поканата до кредиторите на дружеството бъде обявена в Търговския регистър при Агенцията по вписванията. 
За ликвидатор на „МЕДИКА ЗДРАВЕ” ЕООД е определен Николай Миленов Николов. 
Съгласно чл. 140, ал. 3 и ал. 4 от Търговския закон решението за откриване на производство по ликвидация и назначаване на ликвидатор на „МЕДИКА ЗДРАВЕ” ЕООД има действие от датата на вписването му в Търговския регистър при Агенцията по вписванията. 


С уважение,

Стойчо Пангев –
Изпълнителен директор 
на „Медика” АД