Начало Новини » Информация относно проведено Общо събрание на акционерите на Медика на 08.06.2016 г.

Информация относно проведено Общо събрание на акционерите на Медика на 08.06.2016 г.

ДО: 
КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР,
УПРАВЛЕНИЕ “НАДЗОР НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ДЕЙНОСТ”

ДО
ОБЩЕСТВЕНОСТТА

Относно: Редовно годишно Общо събрание на акционерите на „МЕДИКА” АД

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
С настоящото Ви информираме, че на 08.06.2016 г. се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на „МЕДИКА” АД. 
На Общото събрание бяха приети: годишните доклади на УС на „МЕДИКА” АД за дейността през 2015 г., годишните финансови отчети за 2015 г., докладите на регистрираните одитори, заверили годишните финансови отчети за 2015 г., отчета на Одитния комитет на „МЕДИКА” АД за дейността му през 2015 г., отчета на директора за връзки с инвеститорите на „МЕДИКА” АД за 2015 г.
Общото събрание освободи от отговорност членовете на Одитния комитет на „МЕДИКА” АД за дейността им през 2015 г.
Общото събрание освободи от отговорност членовете на Управителния и на Надзорния съвет на „МЕДИКА” АД за дейността им през 2015 г. 
Общото събрание взе решение да бъде разпределен дивидент от нетната печалба за 2015 година в размер на 14 стотинки (четиринадесет стотинки) на акция с номинал 1.00 (един) лев.
Изплащането на дивидентите на акционерите ще се извърши чрез Централен депозитар. Начална дата за изплащане на дивидента е 11.07.2016 година. Управителният съвет ще оповести реда и начина за изплащане на дивидента. 
Общото събрание взе решение месечното възнаграждение на всеки от членовете на Надзорния съвет да се промени от 2 000 лева на 3 000 лева.
Общото събрание взе решение на основание чл. 48, ал. 5 от Устава на Дружеството да бъде изплатено еднократно допълнително възнаграждение на Изпълнителния директор, в размер на 1 % от нетната печалба за 2015 година, предвид изпълнението на критериите за постигнати резултати, заложени в Политиката за възнагражденията на членовете на НС и УС на Медика АД, през 2015 г. Изплащането на 40 % от това възнаграждение ще се разсрочи за период от 3 (три) години и ще се извърши пропорционално, на равни месечни вноски, в съответствие с Политиката за възнагражденията на членовете на НС и УС на Медика АД.
Общото събрание назначи за регистриран одитор, който да завери годишните финансови отчети на Дружеството за 2016 г., специализираното одиторско предприятие “АФА” ООД. 
Общото събрание овласти Управителния съвет на „МЕДИКА” АД да извърши сделка по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК със „Софарма Имоти” АДСИЦ.
Протоколът от Общото събрание на акционерите на „МЕДИКА” АД, проведено на 08.06.2016 г., ще Ви бъде изпратен в определения от закона срок. 

Стойчо Пангев 
Изпълнителен директор на “МЕДИКА” АД