Начало Новини » Вписване на решение за ликвидация на дъщерно дружество в Търговски регистър

Вписване на решение за ликвидация на дъщерно дружество в Търговски регистър

ДО
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

ДО 
ОБЩЕСТВЕНОСТТА

Относно: Вписване на решение за ликвидация на дъщерно дружество в Търговски регистър

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
С настоящото Ви уведомяваме, че на 02.08.2016 г. в Търговски регистър при Агенцията по вписванията е вписано решението, взето на 03.05.2016 г. от „МЕДИКА” АД (ЕИК 000000993), в качеството й на едноличен собственик на капитала на „МЕДИКА ЗДРАВЕ” ЕООД (ЕИК 130572271), за откриване на производство по ликвидация по отношение на „МЕДИКА ЗДРАВЕ” ЕООД. Kато ликвидатор на „МЕДИКА ЗДРАВЕ” ЕООД е вписан Николай Миленов Николов. 
Съгласно чл. 140, ал. 3 и ал. 4 от Търговския закон решението за откриване на производство по ликвидация и назначаване на ликвидатор на „МЕДИКА ЗДРАВЕ” ЕООД има действие от датата на вписването му в Търговския регистър при Агенцията по вписванията. 


С уважение,
Стойчо Пангев –
Изпълнителен директор 
на „Медика” АД