Начало Новини » Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

Във връзка с изискванията на чл.17, параграф 1 от Регламент 596/2014 с настоящото уведомяваме обществеността относно следното:

В Медика АД е постъпило уведомление по чл. 19 от Регламент ЕС 596/2014, съгласно което Софарма АД в качеството си на лице тясно свързано с лице, което упражнява ръководни функции лице в Медика АД (Огнян Донев, председател на НС на Медика АД, е изпълнителен директор и член на СД на Софарма АД) уведомява за сключени от Софарма АД сделки с акции на Медика АД, а именно: покупка на 20 броя акции с право на глас на регулиран пазар в Р България. Датата на сделката е 05.12.2016 г., а цената на една акция - 3.40 лв. 
За Медика АД:
Стойчо Пангев – Изпълнителен директор

Уведомление за разкриване на информация по чл. 3 т. 26 и чл.19 от Регламент 596/2014

Уведомление за разкриване на информация по чл. 17, параграф 1 от Регламент 596/2014