Начало Новини » Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

На основание чл. 100к., ал. 1 от ЗППЦК, Ви уведомяваме, че на 13.02.2017 год. Договорът за вливане, както и докладите на управителните органи на участващите в преобразуването дружества по чл. 262и от Търговския закон и доклада на проверителя по чл. 262м от ТЗ за преобразуване чрез вливане между „СОФАРМА” АД, гр. София, ЕИК 831902088 и „МЕДИКА” АД, гр. София, ЕИК 000000993 са внесени за одобрение в КФН на основание чл. 124, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа. В резултат на вливането цялото имущество на „Медика” АД ще премине към „Софарма” АД и последното ще стане негов правоприемник. „Медика” АД ще се прекрати без ликвидация.

В резултат на вливането всички акционери на преобразуващото се дружество „Медика” АД, с изключение на приемащото дружество „Софарма“ АД, което също е акционер в преобразуващото се дружество, ще придобият акции от капитала на „Софарма” АД и ще станат акционери в него. Срещу всяка една своя акция от „Медика” АД всеки акционер на дружеството на основание чл. 261б, ап. 1 от Търговския закон ще придобие 0.9486 акции от капитала на „Софарма” АД. Всички останали условия по преобразуването са определени в Договора за преобразуване.

Изпълнителен директор:
Стойчо Пангев